1. Helyi igények, szükségletek

   Az alapfokú művészetoktatási intézmény tánctagozata Magyarország híre hagyományőrző, táncos falvainak egyikében dolgozik. Tanulói a szili általános iskola növendékeinek sorából kerülnek ki. A Dél-Rábaköz máig ható tradicionális táncéletébe az iskola tanulóit képező gyerekeknek még módjuk volt nagyszüleik és szüleik hagyományos táncéletében “nevelődni”. Szil táncélete, a Hagyományőrző Néptánc Egyesület művészeti és társadalmi hatáskörébe vonta a gyermekéletet is. Ez pedagógiai munkánkban óriási előny, ugyanakkor nagy felelősség is.

   A tagozat indítása a falu szülői társadalmának és önkormányzatának igényre történt. Valamennyi fél deklarált igénye, hogy az iskola Dél-Rábaköz, s ezen belül Szil tánc és népzenei hagyományát őrizze. Szóbeli tájékoztatásunk során a fegyelmezett magatartásra, a szűkebb és tágabb megbecsülésre nevelést igényelték.

 

 • Értékek, célok

 

Alapfokú művészetoktatási intézményünk feladata, hogy:

 

 • átadja, megőrizze, megszeretesse Szil és a Rábaköz néptánc hagyományát,
 • megismertesse a magyar nyelvterület legfontosabb tánctípusait, táncszokásait és elhelyezze abban a helyi hagyományokat,
 • fejlessze a gyermekek és fiatalok mozgáskultúráját, testi-lelki állóképességét kapcsolatteremtő képességét,
 • neveljen egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, táncművészetet értő közönséget, táncot szerető fiatalokat,
 • készítsen fel a falu hagyományőrző együttesében aktív részvételre és továbbtanulásra.

Iskolánkban nem hivatásos táncosokat kívánunk képezni, választott módszereink és eljárásaink funkciója, hogy oktatásunk alábbi céljait éskimenetét szolgálja:

 

 • a tanulók szeressék meg a népi játékokat, annak elsősorban Rábaközre, Szilra, és azt követően mindhárom dialektusra kiterjedő rétegeit és típusait, táncrendjét,
 • tanulják meg játék és táncanyag variációs lehetőségeit, tudják az alkalmazni, improvizálni, illetve színpadon is bemutatni,
 • ismerjék meg a magyar néptánchoz kapcsolódó szerteágazó ismeretanyagot, a nép műveltségének sajátos helyzetét és helyét a magyar és egyetemes kultúrában,
 • irányítsa a tehetséges tanulókat a pályára, valamint az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra,
 • alakítsa ki a tanulókban a rendszeres munka igényét, a megfelelő munkafegyelmet, a munka, folyamatos önkontrollját, a művészi előadásmód kivitelezését, az esztétikai érzéket, a mai művészetek befogadásának igényét,
 • váljék a tanulók általános szemléletmódjává a népi kultúra, a népélet jelenségeinek, értékeinek megbecsülése, a múlt és jelen értékeinek befogadása.

A néptánc és a hozzá kapcsolódó műveltséganyag és annak tanítása legyen jó alkalom arra, hogy:

 

 • a tanulók átéljék a közös munka és alkotás örömét, s nyitottá váljanak a folklór iránt,
 • megtanulják egymás munkájának megbecsülését, s empátiával tudjanak közeledni egymáshoz,
 • ösztönözzön a néprajzi és általában a kultúrtörténeti ismeretek gyarapítására, a szűkebb környezet hagyományainak megbecsülésére, megőrzésére, a rendszeres és állandó önfejlesztésre irányítsa a tanulókat, a szakirányú továbbtanulásra, a továbbképző folytatásra, valamint a táncéletbe való bekapcsolódásra.

Az iskolába beiratkozott gyermekeink már rendelkeznek táncos múlttal. Ebből következően a gyermekek olyan előzetes ismeretekkel, esetleg tudással érkeznek, amelyekre a pedagógiai munkánkban támaszkodni lehet, de alapozni is kell rá.

Főtárgy:

Népi játék, néptánc a képzés 12 évfolyamán

Kötelező tárgyak:

 Folklórismeret az alapfok 3-5.évfolyamán

Tánctörténet a továbbképző 7-8.évfolyamán

Kötelezően választható tárgyak:

Folklórismeret az alapfok 1-2.évfolyamán

Tánctörténet a továbbképző 9-10.évfolyamán

Szabadon választható tárgy:

Népi ének a képzés 12 évfolyamán

Népi játék, néptánc a tanszak fő tárgya, s az előkészítő –alapfok- továbbképző minden évfolyamán megjelenő alaptantárgy, a gyermekjáték természetesen csökkenő tendenciájával a magasabb évfolyamokon.

A tárgy belső tartalma:

 

   1. Tánctechnika, előkészítő gimnasztika

    Az óra bevezető, a szervezetet előkészítő gyakorlatai, továbbá célgimnasztikai feladatokkal.

 

  1. Ritmikai gyakorlatok

   Céljuk a tánchoz szükséges ritmikai alapelemek tudatosítása, az időbeli arányérzék, a tempó- és ütemérzék, továbbá a kar és láb koordináció fejlesztése, kondicionálása.

  2. A népi játékok az előkészítő osztályokban, illetve az alapfok 1-2.évfolyamán játszanak fontos szerepet. A szili és a rábaközi játékkincs megismerésén túl olyan képességeket fejlesztünk, amelyek a táncos technikai tudás elengedhetetlen feltételét jelentik térérzékelés, irányérzék, oldaliság, finommotorika, nagymozgások, stb.
  3. A néptánc oktatása a játékokba oltva, illetve azt kiegészítve az előkészítőben kezdődik el, s az alapfokon illetve a továbbképző osztályokban teljesedik ki, figyelembe véve a helyi hagyomány, típus és dialektus gazdaság elvét valamint a korosztályi adottságokat.

A népi ének oktatása elsősorban daltanulást, illetve a népzenével való ismerkedést jelent, hiszen a tánckísérő dallamok szerves részei e tudásnak. A tananyag tervezésében a tantárgyi koncentráció elve érvényesül. Az előképzőben, illetve az alapfok 1-2. évfolyamán amíg a daltanítás szorosan összekapcsolódik az énekes-táncos játékokkal, az egyszerűbb motivikai anyag tanulásával. Tanítására a főtárgy oktatása során kerül sor, de szabadon választott tárgyként minden évfolyamon ajánljuk.

Folklórismeret az alapfok 3-6. évfolyamán kötelező tantárgy, de az 1-2., illetve továbbképző osztályokban is lehetővé tesszük a választását. Az alsóbb osztályokban hangsúlyozottan a cselekvő a sétákkal, konkrét megtapasztalásokkal egybekötött folklórismeretet tanítunk. A gyerekek a korosztályi adottságoknak megfelelően megismerkednek Szil népszokásaival, néprajzi értékeivel. A felsőbb osztályokban válik fokozottan elméletivé a tárgy tananyagtartalma.

Tánctörténet keretén belül az egyetemes és a magyar tánctörténet rétegeiről, interetnikai kapcsolatairól a továbbképző osztályokban tanulnak iskolánk tanulói.

Tanítási órák időtartama (elméleti és gyakorlati egyaránt): 45 perc.

A tantárgy általános célja:

A gyermek korosztályi adottságaira, motoros képességeire alapozva készítse elő a szervezetet, a táncos izomzatot, a folyamatos tánctanulásra. Fejlessz a ritmikai képességet, a játékhoz, s a táncokhoz kapcsolódó dal és zenei anyagot, a téri tájékozódó képességet. Ismerjék meg a népi játékok legszebb változatait, a táncanyag korosztálynak megfelelő legszebb típusait, típusrendjét, s azok táncdialektusokban való elhelyezkedését, stílusbéli különbségeit. A játék és táncanyag tanításának középpontjában a Rábaköz, a szűkebb haza gazdag játék és tánchagyománya álljon.

Szoktasson rá az együttes munkára, a társak munkájának megbecsülésére, váljék élménnyé a játékban és a táncban való részvétel.

Feladat:

 

   • Az önszervező játékkészség kialakítása, a szabálytudat fejlesztése.
   • Az egységes, stílusos egyéni és közös táncolási készség kialakítása.
   • A táncok hangulatának megfelelő osztálytermi és színpadi előadókészség kialakítása.

 

Leave Comment