Minőségcélok

Mutatók

MŰKÖDTETÉS, FELTÉTELEK

Az 1-8. évfolyamos általános iskolai feladatellátás biztosítása a község és a társult községek valamennyi tanköteles tanulója részére. Az iskola megtartó ereje, vonzereje a más iskolába távozók számának kimutatásával.
A szili általános iskola körzeti szerepének megerősítése. Az érdekelt partnerek megtartása, bővítése.
A pedagógiai feltételek javítása. A szakos ellátottság megteremtése. Beiskolázási nyilvántartások követése.A pedagógiai célok megvalósításához szükséges szakképzettségek megszerzése.

TANULÁSI UTAK, ÁTJÁRHATÓSÁG

A szomszédos községekből a körzeti általános iskolába érkező gyermekek zökkenőmentes beilleszkedésének biztosítása. Tanulmányi eredmények nyomon követése. Kapcsolattartás a körzeti intézményekkel.
A körzeti iskola esélyteremtő funkciójának megerősítése. A cigány gyermekek tanulási esélyeinek javítása. Az évismétlők száma ne haladja meg a 2%-ot.
Az egyénekre szabott képességfejlesztő tevékenység szélesítése, megerősítése. Az összehasonlító eredménymérések alapján (régió, országos szint) diákjaink teljesítménye az átlagot haladja meg.A szülők nagy többsége elé-gedett legyen az iskola fejlesztő munkájával. (Elégedettségmérés) eredménye)
A 8. osztályosok sikeres pályaválasztása, továbbtanulási esélyeinek megalapozása. 100%-os beiskolázás. A középiskolai visszajelzések megfelelő eredményeket mutatnak.A szülők nagy többsége elégedett.
A tehetségpedagógiai tevékenység erősítése. A korosztályos versenyekbe való bekapcsolódás. Megfelelő helyezések és sporteredmények a hivatalos eredménylistán.

KÉPZÉSI KÍNÁLAT

Az idegen nyelvi és az informatikai képzés erősítése. Sikeres helytállás a korosztályos versenyeken. Bekapcsolódás a sulinet programba. A szakos tanítás megoldása.
A második idegen nyelvi képzés bevezetése. Személyi feltételek biztosítása.
Alapfokú művészetoktatás kiszélesítése (tánc és képzőművészeti ág) Tanulói bemutatkozás, fellépések, kiállítások.

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

A mindennapos testnevelés és a diáksport tevékenységének szélesítése. Szintfelmérések mutatóinak összehasonlító követése.
A sport szerepének megerősítése más területekkel összhangban (egészségügy, környezetvédelem) Társszervezetek bevonása az egészségnevelési programokba.
Az egészségvédelem, a drogprevenció megerősítése. Környezettudatos magatartásra nevelés. Egészségnevelési drogprevenciós programok feladatainak megvalósítása.

HAGYOMÁNYOK

A körzeti sajátosságoknak és a helyi igényeknek megfelelő arculatformálás. Pedagógiai program, tevékenységkínálat. Gyakorlati megvalósítás.
A földrajzi táj és a diákok lakóhelyének népi hagyományait őrző tevékenységre nevelés. Kapcsolattartás a felnőtt hagyományőrző csoportokkal.Népi szokások ismerete.

KISTÉRSÉGI SZEREP

Az iskola tekintélyének szakmai rangjának erősítése kistérségi szinten. Az iskola kistérségi szerepének formálása, kialakítása.
Hatékonyságnövelő tényezők, koordinált eszköz- és erő-felhasználási lehetőségek keresése a kistérségi együttműködésben. Közös projektek indítása.

Leave Comment