A szili Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógusai mindennapi nevelő és oktató munkájukban az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni.

 1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol a tanulóink otthon érezhetik magukat.

Ennek keretében:

 • a tanuló személyiségét tiszteletben tartjuk,
 • a gyerekeket bevonjuk saját iskolai életük szervezésébe,
 • a tanulók egyéni képességeit az oktatás során figyelembe vesszük,
 • diákjaink előre megismerhetik a velük szemben támasztott követelményeket, így tudhatják, mit várunk el tőlük,
 • minden gyermek számíthat a pedagógusok jóindulatú segítségére tanulmányi munkájában és életének egyéb problémáiban,
 • az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk:
 • tanuló és tanuló,
 • tanuló és nevelő,
 • szülő és nevelő,
 • nevelő és nevelő között.
 1. Iskolánkban tanulók személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.

Ennek érdekében:

 • a tervszerű nevelő és oktató munka a tanulók alapkészségeit fejleszti, és számunkra korszerű, a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújt,
 • iskolánk olyam – az emberre, társadalomra, művészetekre, a természetre, a tudományokra, a technikára vonatkozó – ismereteket közöl, melyek megalapozzák a tanulók műveltségét, világszemléletét, világképük formálódását és eligazodásukat szűkebb és tágabb környezetükben,
 • az iskola oktató tevékenységének célját a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztésében látjuk,
 • fontosnak tartjuk, hogy diákjaink elsajátítsák, az egyéni tanulás módszereit,
 • szeretnénk elérni, hogy tanulóink körében a szorgalomnak, a tudásnak és munkának becsülete legyen,
 • törekszünk a humánumra, az egyén és a közösségek iránti tiszteletre,
 • segítünk diákjaiknak észrevenni és értékelni a jót – megelőzni, felismerni a rosszat,
 • törekszünk az emberek közötti érintkezés, és kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására,
 • szeretnénk tanulóinkat megismertetni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülési révén tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet.
 1. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében.

Ennek érdekében:

 • rendszeres kapcsolatot tartunk a tanulók szüleivel, a családokkal,
 • igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről minél többet megismerhessenek a szülők valamint településünk érdeklődő polgárai,
 • nevelőink fontos feladatnak tartják, hogy iskolánk – eddigi hagyományihoz híven – továbbra is képviseltesse magát a különféle községi rendezvényeken.
 1. Eszményeinkben olyan tanuló képe él, aki a közös családi és iskolai nevelés eredményeképpen egyesíti magában az alábbi tulajdonságokat:
 • humánus,
 • erkölcsös,
 • fegyelmezett,
 • művelt,
 • kötelességtudó,
 • érdeklődő, nyitott,
 • kreatív, alkotó,
 • becsüli a szorgalmas tanulást, a munkát,
 • képes a problémák érzékelésére és megoldására,
 • gyakorlatias,
 • képes eligazodni szűkebb és tágabb környezetében,
 • jó eredmények elérésére törekszik (játékban, munkában, tanulásban),
 • van elképzelése a jövőjét illetően,
 • becsüli a tudást,
 • öntevékenyen, aktívan vesz részt a tanulásban,
 • ismeri a tanulás helyes és hatékony módszereit,
 • képes tudását tovább fejleszteni, és önállóan ismereteket szerezni,
 • a mindennapi életben felhasználható képességekkel rendelkezik,
 • ismeri, tiszteli, óvja, ápolja:
 • nemzeti kultúránkat, történelmünket, anyanyelvünket,
 • a természet, a környezet értékeit,
 • más népek értékeit, hagyományait,
 • az egyetemes kultúra legnagyobb eredményeit,
 • a társadalmilag elfogadott normák szerint viselkedik az emberi és a természeti környezetben,
 • ismeri és alkalmazza a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat,
 • ismeri és betartja a különféle közösségek (család, iskola, társadalom) együttélését biztosító szabályokat,
 • ismeri és alkalmazza az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott formáit és módszereit,
 • viselkedése udvarias,
 • beszéde kultúrált,
 • társaival együttműködik,
 • szüleit, nevelőit, társait szereti és tiszteli,
 • képes szeretetet adni és kapni,
 • szereti hazáját,
 • megérti, tiszteletben tartja a sajátjától eltérő nézeteket,
 • szellemileg és testileg egészséges, edzett,
 • egészségesen él,
 • szeret sportolni, mozogni,
 • megjelenése és személyes környezete tiszta, ápolt, gondozott.

Tudjuk, hogy ezen tulajdonságok mindegyikét nem vagyunk képesek kialakítani minden egyes hozzánk járó tanuló személyiségében.

Nevelőink mindennapi nevelő és oktató munkája azonban arra irányul, hogy a lehető legtöbb diákunk rendelkezzen végzős korára minél több itt felsorolt személyiségjeggyel.

Leave Comment