TÁMOP 3.1.4

SZENT ISTVÁN

KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

9326 SZIL, DÓZSA GYÖRGY U. 1.

TELEFON/FAX: 96 / 275-202

umft eu

Mottó:

„ Az iskola dolga,

hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

és az alkotás izgalmára,

hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,

és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

                                                           (Szent-Györgyi Albert)

ISKOLÁNKRÓL

–         bevezető –

Iskolánk neve Szent István Körzeti Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. E helyen 1958 óta folyik a Szil és környéke gyermekeinek nevelése, oktatása.

Iskolánk több évtizedes története arra kötelez bennünket, hogy a nevelő és oktató munkákban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és a nemzet történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különböző helyzetű és adottságú, sajátos problémával élő emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

Iskolánk fenntartója Szil Község Önkormányzata 2007. szeptember 1.-től iskolafenntartói társulás keretében, mint gesztor önkormányzat, látja el Szil, Páli, Rábacsanak, Rábasebes, Egyed, Sopronnémeti, Szilsárkány, Vág és Zsebeháza községek közoktatási feladatait. A fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása, valamint művészeti nevelése-oktatása alapszinten. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik, kiegészülve Egyed község, valamint Vág község alsó tagozatos tagiskolájával, és az alapfokú művészetoktatási évfolyamokkal.

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatása mellett, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az élethosszig tartó tanulásra felkészített, így az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennünk munkálkodó pedagógus fő célja: emberséget és tudást adni az itt tanuló diákoknak.

Szil Község önkormányzata 23 074 495 Ft támogatást kapott a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében.

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményünkben

(TÁMOP 3.1.4. pályázat)

Alapvető célja:

      A sikeres munkaerő-piachoz alkalmazkodás

      Az egész élten át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése

      A kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatásban, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához

      A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése, korszerűsítése

      A tanulók egyénre szabott kulcskompetenciáinak fejlesztését, megerősítését

      Infrastrukturális fejlesztéseket összekapcsolja a szükséges szakmai fejlesztésekkel, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához

Kompetencia alapú oktatási programcsomag bevezetése:

 

Ø      Szövegértés-szövegalkotás, teljes órai lefedettséggel: 5-7. évfolyamon: Domonkos Gáborné, Horváthné Németh Mária Márta

Ø      Matematika, teljes órai lefedettséggel: 2-3. évfolyamon: Gyurasits Ferencné, Szalayné  Szabó Erika

Ø      Életpálya-építés: 5-7. évfolyamon: Fluckné Bálint Lívia, Szűcs Kelemenné

Egyéb:

o       „Természettudományos” programcsomag bevezetése: Szűcs Kelemenné

o       Tantárgytömbösített oktatás: Fluckné Bálint Lívia

o       Három hetet meghaladó projekt megszervezése: Horváthné Németh Mária Márta

o       Témahét megszervezése: Domonkos Gáborné, Fluckné Bálint Lívia, Szűcs Kelemenné

o       Moduláris program: Domonkos Gáborné, Fluckné Bálint Lívia

o       Mind a hat pedagógus részt vesz a tanulói laptop programban.

 

A kompetencia alapú tananyag jellemzői:

 

Egy olyan oktatási program része, amely:

–         moduláris felépítésű

–         tanuló-és tevékenységközpontú

–         differenciált módszerek alkalmazására épülő

–         egyéni fejlesztésre is alkalmas eszközrendszer

Alapelvek:

–         gyermekközpontú, cselekvésközpontú tanítás

–         életszerű tartalmak, mélységelvű tanítás („kevesebb több”)

–         megváltozott tanulásszervezés/differenciálás, kooperáció/

–         árnyalt értékelés

–         tanári szerepváltozás

–         befogadó környezet

Tantárgytömbösítés: A tanórai foglalkozások ciklikus megszervezésének rendje, melynek keretei között adott tantárgy, adott műveltségi terület, adott félévre számított tanórai foglalkozásait nem egyenletesen,minden tanítási hétre elosztva, hanem ciklikusan egy-egy időszakra összevonva szervezik meg. ( a második félévben szervezzük meg)

Követelményei:

–         a tanítási ciklusoknak legalább két hetenként kell váltaniuk egymást

–         a tantárgytömbösítésbe bevont tantárgyak, műveltségi területek, tanítási óráinak legalább két egymást követő napra kell esniük

–         a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább kettő a tantárgytömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie

–         az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat  egymást követően, egymáshoz kapcsolódóan kell megtartan.

Projekt módszer jellemzői:

–         a pedagógiai projekt mindig alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység

–         „valóságos” (tárgyi vagy szellemi) produktum létrehozása)

–         mindig komplex

–         tanárok és a diákok partneri együttműködése a pedagógiai projekt a differenciálás eszköze

 

 

 

 

 

A projekt célja:

–         sajátos tanulási egység, technika, a megismerés fő forrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi

–         a tanulók egy-egy problémának a lehető legtöbb összefüggését és kapcsolódási pontját is felfedjék

–         a passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett, a saját meglévő képességek, viselkedésformák kipróbálására, és az újak kialakítására

–         a fő értéke a munkafolyamat:

–         A gondolkodási folyamat, a gyakorlati tevékenység megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élményék szellemi és érzelmi hatása

Tervezés szakaszai:

–         Témaválasztás

–         Tervkészítés

–         Adatgyűjtés

–         A téma feldolgozása

–         A termék, produktum összeállítása

–         A projekt értékelése

–         A termék, produktum bemutatása

A kompetenciaalapú oktatás bevezetése intézményünkben sok feladatot ad mindenkinek. Fontos, hogy egymást segítve végezzük e tevékenységet. Rengeteg fotót kell készíteni, mindent dokumentálni kell.

Hospitálás feltétlenül szükséges.

TÁMOP 3.1.4.
2009. szeptember 7. SZIL  nyitó szakmai nap

Kompetencia alapú oktatás -egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben céljai, feladatai

Turbók Arnold Bertalan

A tudás fogalmának változása
(forrás: Csapó Benő)

o    Szakértelem, műveltség, kompetencia

o    Releváns tudás,autentikus tudás

o    A tudás színterei (formális, non-formális, informális)

o    A tudás megoszlásával kapcsolatos közvélekedés

o    Nemzetközi tudásmérések

Magyarország csatlakozása az EU-hoz

n     1992-ben jött létre

n     Magyarország 2004 óta a tagja

o    EU-s támogatások

n     Nemzeti fejlesztési terv, brüsszeli megegyezéssel

n     Prioritások szakaszonként

o    Jelenleg: 2007-2013-as periódus

Jellemzők, irányelvek

o    Áruk és szolgáltatások szabad kereskedelme a tagállamok között

o    Közös EU-versenytörvény

o    A  schengeni egyezmény

n     a tagállamai közötti belső határellenőrzések eltörlése

n     a külső határok ellenőrzésének összehangolását

o    A tagállamok polgárai szabadon megválaszthatják, hol éljenek és dolgozzanak az Európai Unión belül, feltéve, hogy gondoskodni tudnak magukról

o    A tőke szabad áramlása a tagállamok között

o    A kormányzati rendeletek, a vállalati jog és a védjegyek szabályozásának összehangolása

o    Egységes pénznem, az euró

o    A környezetvédelmi irányelvek nagyarányú egyeztetése

o    Közös agrár- és halászati politika.

o    A közvetett adózás, az áfa (hozzáadottérték-adó) egységes rendszere, valamint egységes vám különféle termékeken

o    Elmaradott területek fejlesztésének támogatása (strukturális és kohéziós alapok)

o    Kutatások támogatása

/Kognitív = megismerő, megismerésre vonatkozó (Cogito ergo sum.)/

o    Kompetencia

o    Szakértelem

o    Műveltség(ek)

Kognitív forradalom a világban

A tanulás, mint érték

o    Mi magyarázza az emberi sikert?

n     részben kognitív tényezők

n     de nagy szerepet játszanak az affektív (=érzelmi, indulati) tényezők, az attitűdök, a beállítódások

o    Egész életre szólóan tanulni

n      ehhez ki kell alakítani a megfelelő értékeket, attitűdöket

n     fejleszteni kell a motivációt

o    Tanuló társadalom

Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT I.)

o    Fókuszban a közoktatási intézmények modernizálása, a „21. századi iskola”

n     Intézmény felújítás, bővítés – ROP 2.3

n     Tartalmi korszerűsítés

o    A modernizációs folyamat fő tartalmainak fejlesztése, bevezetése

n     HEFOP: Humán Erőforrás-fejlesztés Operatív Programjai

n     EMBER = humán erőforrás?

Humán Erőforrás-fejlesztés Operatív Program

o    Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése

o    Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása

o    Infrastruktúra fejlesztése

ÚMFT 2007-2013

o    Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése.

o    Hat kiemelt területen indít el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket:

 1. a gazdaságban,
 2. a közlekedésben,
 3. a társadalom megújulása érdekében,
 4. a környezet és az energetika területén,
 5. a területfejlesztésben,
 6. az államreform feladataival összefüggésben

A közoktatás kapcsolódási pontjai az ÚMFT-hez

 1. kiemelt terület: A TÁRSADALOM MEGÚJULÁSA

o    TÁMOP = Társadalmi Megújulás Operatív Program (tartalmi fejlesztés)

o    TIOP = Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (infrastruktúra fejlesztés)

o    ROP = regionális operatív program

n     6 régió és KMRFT

n     regionális infrastruktura-fejlesztés

TÁMOP – oktatási ágazati prioritások

o    Minőségi oktatás

o    Egyenlő hozzáférés

o    Az oktatási és képzési rendszer erősítése

o    A kutatás és innováció területén

A közoktatás tartalmi modernizációja
az OP-kban

 1. A munkaerő-piaci igényekhez igazodó kompetencia alapú oktatás és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedésének támogatása a közoktatásban és a szakképzésben
 2. A közoktatás és felsőoktatás pályaorientációs, karrier-tanácsadási és pályakövetési szolgáltatásainak fejlesztése
 3. Átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerek fejlesztése

A közoktatás tartalmi modernizációja
az OP-kban

 1. A formális, nem-formális és informális tanulási rendszerek összekapcsolása
 2. Az oktatásban dolgozók továbbképzése, a pedagógusok munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének javítása
 3. Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjesztésének ösztönzése
 4. A kulturális tőke fejlesztése a társadalmi kohézió és a kreativitás erősítése érdekében

ÚMFT – 3.3.1. Konstrukció 1.
(a központi program célja)

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv közoktatás fejlesztési programjainak központi koordinációja, menedzselése, a különböző fejlesztési programok harmonizációja, a közoktatási intézmények fejlesztéseit és a központi fejlesztéseket, a területi- hálózati tevékenységeket irányító, összefogó központi intézkedés, annak érdekében, hogy az ágazat szakmapolitikai elképzelései alapján minden művelet és konstrukció az operatív programban meghatározott célokat maradéktalanul meg tudja valósítani.

Az NFT II. végrehajtását támogató intézményi keretrendszer

TÁMOP 3.1.4. – kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben

o    Előzmény:

n     Sikeres TIOP-ROP pályázat az óvodák és iskolák korszerűsítéséhez

n     A kistérségen belül mikrotérségi szerep az oktatás-szoltatás ellátásában

n     A nyertes infrastrukturális pályázat következményeként kötelező elem a tartalmi fejlesztés, mely a TÁMOP 3.1.4.

n     „Pályázati jártasság” megszerzése – kockázati tényezők

TÁMOP 3.1.4.

o    A fenntartó a pályázó

n     Maximum 5 feladat-ellátási helyre

o    Célok

n     Kompetencia alapú oktatás elterjesztése

n     A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése

n     Egyénre szabott fejlesztés

n     Esélyteremtés, szelektív hatások mérséklése

n     Digitális írástudás terjesztése

Pedagógiai rendszer

 1. Kerettanterv
 2. Pedagógiai koncepció
 3. Modulleírások
 4. Eszközök a megvalósításhoz (információhordozók, feladathordozók)
 5. Értékelés
 6. Továbbképzési programok
 7. Támogatás, tanácsadás

Referencia intézmény

o    Kompetencia alapú PP-t valósít meg

o    Befogadó szemlélet, egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása

o    A gyermek egyéni érdekeit fontosnak tartja

o    Modern pedagógiai módszereket alkalmaz

o    Pedagógiai innovációval rendelkezik

o    Hálózati munkában hozzájárul a közoktatási intézmények fejlesztő munkájához

o    Modell értékű tanulásszervezési formákat tud bemutatni

TÁMOP 3.1.4.

o    Kötelező elemek

n     Kulcskompetenciák fejlesztése újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását elősegítő programcsomagokkal

o    Szövegértés

o    Matematika

o    szabadon választott

o    komplex óvodai programcsomag

o    tantárgytömbösítés,

o    egy műveltségterület tantárgyi bontás nélkül

TÁMOP 3.1.4.

o    Kötelező elemek

n     Modern pedagógiai módszertan alkalmazása

o    Kooperatív technikák, projektmódszer, múzeumpedagógia, erdei iskola stb.

o    3 hetes projekt

o    Egy témahét

o    Egy moduláris oktatási program megszervezése (környezetvédelem, érzelmi-erkölcsi nevelés)

TÁMOP 3.1.4.

o    Kötelező elemek

n     Digitális tartalmak, IKT alkalmazása

n     Pedagógusok felkészítése

n     Esélyegyenlőség javítása

n     Jó gyakorlat átvétele

n     Saját innováció

n     Dokumentumok átdolgozása

TÁMOP 3.1.4.

o    Tájékoztatás, nyilvánosság, arculat

o    Komplex szakértő, folyamat-tanácsadó, IKT tanácsadó, IPR tanácsadó

o    Mentorok

o    Taneszközök, programcsomagok

o    A fejlesztésben résztvevő pedagógusok többletmunkájának honorálása

Indikátorok

o    Mit kíván meg a projekt?

o    Mit kíván meg a szakmaiság?

o    Milyen módon használhatjuk a megvalósítást a jövőépítésre?

n     Fenntartói oldalról

n     Intézményi oldalról

A TALIS vizsgálat eredményei
(OECD felmérés pedagógusokról, 2008)

Magyarországon (más országokhoz hasonlóan) azok a tanárok érzik jól magukat az osztályteremben

n     akik hisznek abban, hogy a tanítási kompetenciákat fejleszteni tudják, s erre törekszenek is

n     akiknek megfelelő a didaktikai felkészültsége ahhoz, hogy az osztályteremben pozitív légkört teremtsenek

n     akik nyitottak a pedagógiai újításokra

n     akik képesek a tanulókat aktivizálni a tanórán

n     akik jól tudnak együttműködni kollégáikkal